Privacyreglement

Privacyreglement

Algemene voorwaarden diensten Dyanne Verpaalen

De therapeut werkt volgens de regels die zijn opgesteld door de beroepsvereniging NVPA (nederlands verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen). Van toepassing zijn onder andere gerichte toestemming van cliënt tot professioneel handelen van de therapeut, het bijhouden van een dossier met gegevens over de cliënt en diens begeleiding en geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonlijke gegevens van cliënten.

 

Mijn gegevens

Mindset bij Dyanne Verpaalen – praktijk voor psychomotorische therapie / psychologie / sportcoaching 

Kloosterstraat 6 ? 5121 EL Rijen. 

Telefoonnummer: 06-16706886

KvK-nummer: 80742491

AGB-code praktijk: 94065850

AGB-code zorgverlener: 94100157 

website: www.dyanneverpaalen.nl

Email: praktijkdyanneverpaalen@gmail.com 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in de praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld op de website van het NVPA (www.nvpa.org). 

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Mindset bij Dyanne Verpaalen verwerkt persoonsgegevens van jou omdat je gebruik wilt gaan maken of maakt van de diensten en/of omdat jij deze aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens die jij actief verstrekt door het invullen van het intakeformulier, behandelovereenkomst, het invullen van vragenlijsten en in (mail) correspondentie en telefonisch.
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Naam en polis zorgverzekeraar
 • Identificatienummer 

 

De plichten van de praktijk

Mindset bij Dyanne Verpaalen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk het opnemen van contact, het opstellen van offertes, om jouw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren, om jou te bellen indien nodig is om de psychosociale en therapeutische zorgverlening te kunnen uitvoeren, om jou te informeren over wijzigen van praktijk diensten, om reviews te plaatsen en voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in het beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van uw verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website.
 • De therapeut is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor persoons- en therapeutische (dossier) gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling). 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijkdyanneverpaalen@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik jou om in deze kopie jouw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Dyanne Verpaalen zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Delen met derden

Dyanne Verpaalen deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien jij hiervoor een toestemmingsverklaring heb ondertekend, die nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de therapeut doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe therapeut kiest, is het (in sommige gevallen) van belang dat jouw nieuwe therapeut op de hoogte is van uw geschiedenis. Het is gebruikelijk dat de oude therapeut het dossier / gegevens overdraagt aan de nieuwe therapeut, mits jij daar toestemming voor geeft. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen, wel heb je altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. 

 

Cookies op de website 

Er wordt op deze site gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Cookies worden hier gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. 

 

Beveiliging

Dyanne Verpaalen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies. onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. direct contact op via praktijkdyanneverpaalen@gmail.com 

rbcz